اطلاعیه های گارانتی مشتریان

ضمانت خدمات و قطعات

قابل توجه مشتریان گرامی

خدمات ارائه شده به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر،هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت دارد.

 

 

 

شرایط سرویس و نگهداری موتور

طبق بررسی های صورت گرفته عدم سرویس و نگهداری صحیح خودرو، سبب بروز ایراداتی به شرح جدول ذیل می گردد:

عدم سرویس نگهداری صحیح

وب ایجاد شده در موتور

عدم تعویض به موقع روغن

روغن كثیف سبب سوختن قطعات می گردد

كمبود روغن

نرسیدن روغن به قطعات سبب سوختن قطعات می گردد

کمبود آب

سبب گرم كردن خودرو و پیستون گرفتگی می شود

عدم تعویض به موقع فیلتر هواكش

سبب خاك كشیدن و گشاد شدن جای رینگها می گردد

ادامه مطلب...