شرایط سرویس و نگهداری موتور

طبق بررسی های صورت گرفته عدم سرویس و نگهداری صحیح خودرو، سبب بروز ایراداتی به شرح جدول ذیل می گردد:

عدم سرویس نگهداری صحیح

وب ایجاد شده در موتور

عدم تعویض به موقع روغن

روغن كثیف سبب سوختن قطعات می گردد

كمبود روغن

نرسیدن روغن به قطعات سبب سوختن قطعات می گردد

كمبود آب

سبب گرم كردن خودرو و پیستون گرفتگی می شود

عدم تعویض به موقع فیلتر هواكش

سبب خاك كشیدن و گشاد شدن جای رینگها می گردد

 

با توجه به اینكه بروز اینگونه ایرادات شامل دریافت خدمات گارانتی نمی گردد لذا جهت پیش گیری از تقبل هزینه های سنگین رفع عیب خودرو ، مقتضی است مالكین محترم جهت انجام مواردی اقدام نمایند. شایان ذكر است در طول دوره گارانتی (3 سال و یا 200000 كیلومتر) انجام موارد ذیل تحت عنوان سرویس های دوره ای الزامی می‌باشد.

مشتریان محترم می توانید فایل مربوط به انجام اقدامات لازم را از اینجا دانلود نمایید.