مرکز پاسخگویی

 

از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز ؛

  • مشاوره فنی
  • ردیابی و پیگیری درخواست های ثبت شده
  • پاسخگویی به دارندگان خودروهای مشمول فراخوان
  • نظرسنجی کیفیت خدمات ارائه شده
  • اخذ شکایات مشتریان و پیگیری تا حصول نتیجه
  • پیگیري کار مشتران (up follow) پس از دریافت خدمات
  • رائه خدمات امدادي به صورت شبانه روزي
  • تعیین وقت مراجعه مشتري ؛ نمایندگی جهت انجام تعمیرات
  • شماره مرکز پاسخگویی 02147977