اخبار: 

اتاقهای مسقف فلزی

A31

اتاقهای مسقف فلزی

شاسی كمكی از ناودانی 14

اسكلت كف شامل رامهای داخلی شاسی و تیر های عرضی مقاوم

ستونهای اصلی از پروفیل قوطی

بدنه و سقف از ورق خمكاری شده بضخامت 5/1 ميليمتر

درب عقب با قفل رو كار كانتينری

هواكش

تاسیسات برقی

سپر عقب