اخبار: 

تانكر آبرسان آتش نشانی

A1

تانكر آبرسان آتش نشانی

تعبیه كابین جهت نصب تجهیزات اطفاء حریق

مخزن آب با ظرفیت 18000 لیتر از ورق گالوانیزه

كوپلینگ‌های ورودی از هیدرانت و خروجی به پمپ

جهیزات روشنایی و سیستم هشدار دهنده ترافیكی