نظرسنجی مشتریان

پرسشنامه اندازه گیری رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
آیا از سیستم رزرو نوبت اینترنتی استفاده نموده اید؟ (*)
ورودی نامعتبر
لینک رزرو پذیرش اینترنتی
میزان رضایت شما از نحوه نوبت دهی چقدر است؟ (*)
ورودی نامعتبر
تا چه میزان از مدت زمانی که برای پذیرش خودروی خود صرف نموده اید رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایتمندی شما از ثبت ایرادات مطرح شده در زمان پذیرش توسط پذیرشگر چقدر است؟ (*)
ورودی نامعتبر
از مدت زمان تعمیر و تحویل خودرو تا چه میزان رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
خودرو را چه زمانی به شما تحویل دادند؟ (*)
ورودی نامعتبر
آیا تمامی عیوب را برطرف کرده بودند؟ (*)
ورودی نامعتبر
از نحوه ارائه سرویس های ادواری این نمایندگی چقدر رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از کیفیت تعمیرات ارائه شده از سوی نمایندگی چقدر است؟ (*)
ورودی نامعتبر
از تامین به موقع قطعات مورد نیاز در تعمیر خودروی خود تا چه میزان رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
آیا صورتحساب تعمیراتی(فاکتور) به شما ارائه گردید؟ (*)
ورودی نامعتبر
از هزینه پرداختی (قطعه و اجرت) برای خدمات انجام شده چقدر رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
از رفتار و برخورد پرسنل تعمیرگاه چقدر رضایت دارید؟ (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
سن (*)
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مشتری
ورودی نامعتبر
موبایل
ورودی نامعتبر
سریال گواه (پذیرش)
ورودی نامعتبر