اخبار: 

چشم انداز شرکت گواه و ماموریت و خط مشی ابلاغی از مدیریت عامل شرکت گواه، جناب آقای دکتر امیر افکار