اخبار: 

پیام تبریک دکتر حسینی مدیرعامل محترم شرکت گواه به مناسبت فرارسیدن سال نو

پیام تبریک دکتر حسینی، مدیرعامل محترم شرکت گواه، به مناسبت فرارسیدن سال نو

آغاز زیباست. حال آغاز دوباره ی طبیعت یا فصلی نو در صنعت کشور.

از طبیعت درس میگیریم و آغازی نو را رقم میزنیم به زیبایی خدمت و پویش

نخستین بهار را در شرکت گواه به فال نیک می گیریم و خوب می دانم، شما همکارانم چون بهار، طراوت را به کار می بخشید، چرا که باغ بارور صنعت، باغبان هایی می خواهد تا محصول آن باغ را با بهترین نوع خدمت به دست هموطنان خود برساند.

پس باغبان های شریف صنعت، بهارتان شادباش.

اردلان حسینی