اخبار: 

پیشخوان مشتری

به گفته دکتر پیمان سنندجی، برای اولین بار در حوزه خدمات پس از فروش شرکت گواه نسبت به راه اندازی پیشخوان مشتری اقدام نموده است.

وی افزود در این سیستم هوشمند امکان رویت سوابق خدمات، درخواست امداد، پیشنهادات و شکایات، لیست خودروها، نمایندگی ها، فروشگاه ها، پروفایل مشتریان قابل رویت و بهره برداری خواهد بود، همچنین با برنامه ریزی صورت پذیرفته از تاریخ 1402/02/01 امکان اخذ پذیرش اینترنتی در همه نمایندگی های مجاز امکان پذیر است.