اخبار: 

برگزاری دوره آموزش جامع مکانیک مورخ 1401.11.16 الی 1401.11.18

از آنجاییکه اجرای دوره های فنی تخصصی تعمیراتی باعث افزایش سطح دانش، مهارت و عیب یابی کارشناسان فنی و متخصصین تعمیراتی نمایندگی ها در رفع عیب خودروها و درنتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان خواهد شد. دوره آموزش تعمیراتی جامع مکانیک جهت نمایندگی های منتخب برنامه ریزی و اجرا گردید.

در این دوره آموزشی مباحث تعمیراتی موتور ، گیربکس ، سیستم ترمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فراگیران همزمان با باز و بست موتور ، با تست ها کمپرس توسط کمپرس سنج ، مدار خنک کاری و روغن کاری و تست های مربوطه ، مدار سوخت رسانی و نحوه اندازه گیری، اندازه گیری خلاصی ها یاتاقان ها و میل لنگ با ابزار دقیق آشنا شده و با کار عملی بر روی موتور مهارت خود را افزایش دادند .

  • برگزاري دوره آموزش جامع مکانیک مورخ 1401.11.16 الي 1401.11.18 توسط آقایان سیدحسین میرمعینی ، رحیم پناهی سادات و مهدی سیفی باویلی

در این دوره موتور OM355LA به طور کامل باز شده و مطابق استاندارد مجددا مونتاژ گردید.

1234567