اخبار: 

Water Towers

 

Water Towers

با حداکثر ارتفاع 27 ، 35 و 46 متر تولید که قابلیت نصب بر روی شاسی انواع کامیون ها می باشند .