اخبار: 

بازديد كارشناسان وزارت صمت از شركت گواه

به گزارش معاونت كاربری سازی در خصوص اخذ پروانه فعاليت صنعتی توليد كاربري خودرو سواری آمبولانس پس از انجام اقدامات اوليه، بازديد كارشناسان وزارت صمت از محصولات مذكور در مورخ 1401/02/25 صورت پذيرفت كه در اين بازديد زير ساخت ها و تجهيزات شركت گواه مورد تاييد كارشناسان قرار گرفت و در خصوص خودرو سواری آمبولانس پس از بازديد از امكانات، تجهيزات و مستندات ارائه شده تایید ضمنی كارشناسان را در برداشته و مقرر گرديد مابقی مراحل اخذ پروانه با هماهنگی ايشان انجام گردد.

n15_1 n15_2