اخبار: 

دیجیتایزر سه بعدی

به كمك دیجیتایزر سه بعدی نوری Rescan 4 و نرم افزارهای مربوطه Geomagic و Catia و ... قادر به ارائه خدمات ذیل می باشیم :

ارائه خدمات تهیه ابر نقاط توسط دستگاه Digitizer با دقت mm0.01

ارائه کاملترین فایلهای ابر نقاط با Setupهای انحصاری حتی عمقها ، شکافها و قسمتهای پیچیده

توانایی برداشت ابر نقاط بدون محدودیت در جنس وابعاد قطعه ، فیکسچر و قالبهای صنعتی با کاملترین و دقیقترین پوشش دهی در مساحتهای برداشت بر حسب اندازه قطعه

بررسی عیوب قطعه ، کنترل کیفی ، مقایسه و Inspection محصولات و فیکسچرهای (QC)

بررسیGD &T و بهینه سازی قطعات

ارائه گزارشات مهندسی و جداول مقایسه ای عددی همراه با نمودارهای گرافیکی جهت بررسی عیوب وانحرافات قطعه ، قالب و فیکسچر

خروجی مستقیم از دستگاه Digitizer به دستگاههای Rapid Prototyping ، 3D Print ، CNC و Direct Machining